TRA5451X Driveshaft Assembly: TMX 3.3, 2.5R, Revo 3.3, EMX

$17.00

Traxxas Revo Front/Rear Driveshaft Assembly (1)

In stock

SKU: TRA5451X Category:
TRA5451X Driveshaft Assembly: TMX 3.3, 2.5R, Revo 3.3, EMX

In stock